fbpx

התנהלות בסטודיו


א. יש להשאיר ציוד אישי מחוץ לאולם הסטודיו, לצורך כך עומדים לרשותכם מתלים בחלל הכניסה
ב. אין להכניס טלפונים ניידים לחלל הסטודיו בשום אופן, במקרים דחופים, ניתן לבחור להתעמל במיטה
הסמוכה לדלת היציאה מחלל הסטודיו ובמהלך השיעור לצאת במידת הצורך.
ג. יש להוריד נעליים בטרם הכניסה לחלל הסטודיו ולהשאיר אותן במקום המיועד לכך.
הרשמה לשיעורים
א. הרשמה לשיעורים נעשית דרך האפליקציה. לוח השיעורים נפתח להרשמה בכל יום שישי ב 9:00
לשבוע קדימה ומאפשר רישום לשבוע בלבד.
רישום לשיעורים קבועים יעשה מול הנהלת הסטודיו, ויתאפשר רק למנויים המאפשרים זאת.
ב. ביטול שיעורים יעשה דרך האפליקציה בלבד – 4 שעות לפני תחילת השיעור.
שיעור שלא בוטל בזמן יחויב על ידי המערכת ולא ניתן יהיה להשלים אותו
אנא בטלו שיעור שאין ביכולתכן להגיע אליו
גם אם זה ברגע האחרון
ג. רשימות המתנה – רישום לרשימת המתנה היא דרך נוחה ויעילה להבטיח מקום בשיעור במקרה של
ביטול, שימו לב שהפעלתן באפליקציה את האופציה לקבל הודעות ״פוש״ לנייד וכך תוכלו להיות
מעודכנות ברגע שיתפנה מקום. (בכל מקרה של הרשמה לרשימת המתנה, האחריות היא עליכן לבדוק
אם התפנה מקום ולבטל את כניסתכם לשיעור במידה שאתם לא יכולים להשתתף בו)/
ד. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בלוח השיעורים וכן בשיבוץ מדריכים
מעת לעת ולפי צרכי הסטודיו.
ה. לא תתאפשר הרשמה לשיעורים או השלמת שיעורים ללא מנוי פעיל במערכת.
ו. במקרה שלא הספקתן לנצל את מכסת השיעורים השבועית, תתאפשר השלמת שיעורים על בסיס
מקום פנוי הרישום לשיעורים אלה יעשה בתיאום עם צוות הסטודיו.
info@pgk.co.il : פילאטיס סטודיו גל קספרס | השופטים 1, הרצליה | טלפון: 050-884-3438 | אימייל
www.pgk.co.il
נסו לנצל את מכסת השיעורים השבועית במלואה.
שיעור יתקיים ברישום שלוש מתעמלות ויותר – במידה ולא יהיו מספיק הרשמות לשיעור – נאלץ לבטלו
מהלך השיעור
א. יש להגיע לשיעור בזמן – כניסה מאוחרת לשיעור מפריעה למהלכו הרציף וגורעת מאיכות האימון עבורכן
ועבור חברותיכן, על אף האמור תתאפשר כניסה לשיעור באיחור, אך בשקט מוחלט.
ב. לפני תחילת השיעור יש ליידע את המדריכה אודות מצב בריאותי הדורש תשומת לב מיוחדת וכן על של
שינוי במצב הבריאותי, בעיה גופנית שלא תובא לידיעתנו – לא תוכל לקבל מענה ראוי.
יש להציג תעודת תו ירוק בטרם כניסה לשיעור
ג. מהלך השיעורים והחשיבה על מבנה השיעור – היא מלאכתנו, אנו משתדלות לגוון את התרגילים ולהתאים
אותם לדרישות ולצרכים של המתעמלים/ות, זהו תחום המומחיות שלנו, כל תלונה לגבי מערכי השיעור תישמע
בארבע עיניים בלבד ואין מקום להעלות את התלונות בפורום הכיתתי.
ד. יש לשים לב במהלך השיעור לנהלי בטיחות, לשם כך, עליכן לבצע אך ורק תרגילים לאחר קבלת הנחיה
מתאימה, אסור לבצע תרגיל על דעת עצמכן, במקרה כזה לא יחול כיסוי ביטוחי. בזמן מתן ההנחיה על ידי
המדריכה, יש להיות קשובות להוראות וכן להוראות הבטיחות.
ה. שעת האימון אינה שעה של מפגש חברתי, אנו מקבלות בהבנה את הרצון להתעדכן עם חברותיכן לאימון,
לשאול לשלומן ולקבל עצותיהן במהלך השיעור, יחד עם זאת, נבקש שהשיח החברתי לא יהפוך למטרת
השיעור המרכזית וכן שיהא מכבד ונעים.
ביטול / הקפאת מנוי
"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

  1. ניתן לבטל עסקה 14 ימים לאחר ההרשמה.
  2. הודעה על ביטול מנוי פעיל תיעשה 14 ימים לפני מועד החיוב הבא
  3. לא ניתן להעביר מנוי מאדם לאדם


א. לא ניתן להעביר מנוי מאדם לאדם.
ב. ביטול מנוי יעשה בהודעה של שבועיים מראש, מרגע ההודעה על הביטול המנוי יהא בתוקף לעוד
שבועיים קדימה ורק לאחר מכן יתבטל.
ג. הקפאת מנוי תתאפשר ל 14 ימים בשנה בלבד – ברצף או שלא, וזאת בנפרד מהקפאות המנויים במקרה
של סגר / בידוד בלבד.
ד. לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי על אי הגעה לשיעורים.